Tiếng Ễnh Ương kêu | Tiếng kêu và hình ảnh con ếch ương kêu buổi tối | Đỗ Đức Quyền TV

March 25, 2020 By 0 CommentsỄnh ương một số tiên gọi khác: ểnh ương, Ênh Ương, Oan Ương, Ếch Ương, Tiếng kêu và hình ảnh con ễnh ương… Ễnh ương (Kaloula pulchra) là một loài…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: