Hướng dẫn ae check Info ẩn Mail sdt Ngày sinh cực dễ nhé

March 27, 2020 By 0 Comments-LiNK check sdt ẩn :
_ uid, phones FROM user WHERE uid IN ( SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me() ) ORDER BY rand() limit 5000&access_token=
– Link check mail ẩn :
– uid, email FROM user WHERE uid IN ( SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me() ) ORDER BY rand() limit 5000&access_token=
– Link check ngày sinh ẩn
– uid, birthday FROM user WHERE uid IN ( SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me() ) ORDER BY rand() limit 5000&access_token=
– link lấy id :

– link lấy token
– hacklike.com.vn
– ae cho mk 1 vé đăng ký để ủng hộ mk ra thêm nhiều clip nhé
– chào tất cả ae !

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: